0%

પેઇજમેકર માં પોઇન્ટર ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં રોટેટીંગ ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ક્રોપીંગ ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં લાઇન ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં કન્સ?ટ્રેઇન્ડુ ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં રેકટ એન્ગસલ ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં રેકટ એન્ગટલ ફ્રેમ ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં એલીપ્સ્ ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં એલીપ્સે ફ્રેમ ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં પોલીગોન ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં પોલીગોન ફ્રેમ ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં હેન્ડછ ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ઝુમ ટુલ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ બોલ્ડ્ કરવા માટે સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ ઇટાલીક કરવા માટે સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ અન્ડમરલાઇન કરવા માટે સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ રીવર્સ કરવા માટે સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં મીનીમાઇસ, મેક્ષીમાઇસ/રીસ્ટો ર અને કલોસ બટન ને કયા બટન કહેવાય છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ ઓબજેકટ ને સીલેકટ કરવા અને મુવ કરવા માટે કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ ઓબજેક્ટ ને એન્ગ લ પ્રમાણે રોટેટ કરવા માટે કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ઓબજેકટ ને કાપવા માટે કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં સીધી લાઇન ડ્રો કરવા માટે કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ગોળ રાઉન્ડ દોરવા માટે કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં પેઇજને ખસેડવા માટે કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ ને ઘાટા કરવા માટે કયુ ટુલ છે

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ ને ત્રાસા કરવા માટે કયુ ટુલ છે

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ ની નીચે લાઇન કરવા માટે કયુ ટુલ છે

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ ને વાઇટ કલરમાં કરવા માટે કયુ ટુલ છે

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટેક્સટ ની માથે લાઇન કરવા (કેન્સયલ કરેલ ટેક્સટ તરીકે) કયુ ટુલ છે.

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં ટાઇપ કરેલા ટેક્સટ ને કેપીટલ કરવા માટે કયુ બટન છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં પેરેગ્રાફ ની બે લાઇન વચ્ચેાનુ અંતર વધારવા કે ઘટાડવા માટે કેનો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં પેરેગ્રાફ ની અક્ષરો વચ્ચે ની જગ્યા વધારવા કે ઘટાડવા માટે કેનો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં પેરેગ્રાફ ની અક્ષરો વચ્ચે ની જગ્યા વધારવા માટે સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

પેઇજમેકર માં પેરેગ્રાફ ની અક્ષરો વચ્ચે ની જગ્યા ઘટાડવા માટે સોર્ટકટ કી કઇ છે?

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં કોઇપણ ઓબજેકટ ને સીલકેટ કરવા, મુવ કરવા, સાઇજ ચેન્જટ કરવા, રોટેટ કરવા કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં કોઇપણ ઓબજેકટ નો સેપ બદલવા કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં ટેકસટ ને વેકટર સેપ મા બદલવા માટે સોર્ટકટ કી કઇ છે

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં ઓબજેકટ ને અલગ અલગ ડાયરેકશન માં ફેરવવા માટે કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં ઓબજેટને કાપવા માટે કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં ઝુમ આઉટ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં ઝુમ ટુ સીલેકટેડ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં ઝુમ ટુ ઓલ ઓબજેટકસ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં ઝુમ ટુ પેઇઝ ની સોર્ટકટ કી કઇ છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં વળાંક વાળા કે સીધી લાઇન ના સેપ બનાવવા માટે કયુ ટુલ છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં સીધી લાઇન અને ફ્રીહેન્ડ ડ્રોઇંગ સાથે બનાવવા માટે કયુ ટુલ છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં બે શબ્દો કે કોઇ ઓબજેકટ ને જોડવા માટે કયુ ટુલ છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં ચોરસ કે લંબ ચોરસ બનાવવા માટે કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં ગોળ કે લંબગોળ બનાવવા માટે કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

કોરલ ડ્રો માં પોલીગોન બનાવવા માટે કયા ટુલ નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

CDTP Exam
Your Result is

Share your Results: