CTTC Exam

1

CTTC

1 / 50

1. To delete the selected text press

પસંદ કરેલ ટેક્સ્ટને કાઢી નાખવા માટે દબાવો

2 / 50

2. Time new Roman, Cambria, Arial are the example of____.

ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન, કેમ્બ્રીઆ, એરિયલ એ ____ ના ઉદાહરણ છે.

3 / 50

3. The slide that is used to introduce a topic and set the tone for the presentation is called the

સ્લાઇડ કે જેનો ઉપયોગ વિષયની રજૂઆત કરવા અને પ્રસ્તુતિ માટે ટોન સેટ કરવા માટે થાય છે તેને કહેવાય છે

4 / 50

4. ____ Button reduces the window to an icon but word still remains active.

____ બટન વિન્ડોને આઇકોન સુધી ઘટાડે છે પરંતુ શબ્દ હજુ પણ સક્રિય રહે છે.

5 / 50

5. The maximize, minimize and closed buttons are located in the ____ of the paint screen.

મહત્તમ કરો, નાનું કરો અને બંધ કરો બટનો પેઇન્ટ સ્ક્રીનના ____ માં સ્થિત છે.

6 / 50

6. Which is the first Text Highlighted color in WordPad?

વર્ડપેડમાં પ્રથમ ટેક્સ્ટ હાઇલાઇટ કરેલ રંગ કયો છે?

7 / 50

7. The Auto Reduce option is used to reduce number of unwanted nodes.

ઑટો રિડ્યુસ વિકલ્પનો ઉપયોગ અનિચ્છનીય ગાંઠોની સંખ્યા ઘટાડવા માટે થાય છે.

8 / 50

8. What is the shortcut key to combine the selected objects?

પસંદ કરેલ ઑબ્જેક્ટને જોડવા માટે શોર્ટકટ કી શું છે?

9 / 50

9. We can insert pages in CorelDRAW

CorelDRAW માં પૃષ્ઠો દાખલ કરી શકીએ છીએ

10 / 50

10. Shortcut key for Option dialog box is Ctrl + J.

વિકલ્પ ડાયલોગ બોક્સ માટેની શોર્ટકટ કી Ctrl + J છે.

11 / 50

11. The CorelDraw, was initially released in_____.

CorelDraw, શરૂઆતમાં _____ માં બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું.

12 / 50

12. We get Envelope Rollup to press Ctrl + F8.

Ctrl + F8 દબાવવા માટે અમને એન્વેલપ રોલઅપ મળે છે.

13 / 50

13. WWW stands for

WWW નો અર્થ થાય છે

14 / 50

14. Which among following is not a browser?

નીચેનામાંથીકયુંબ્રાઉઝરનથી?

15 / 50

15. Which of the following memory is non-volatile?

નીચેનામાંથી કઈ મેમરી નોન-વોલેટાઈલ છે?

16 / 50

16. Any data or instruction entered into the memory of a computer is considered as

કમ્પ્યુટરની મેમરીમાં દાખલ કરેલ કોઈપણ ડેટા અથવા સૂચનાને ગણવામાં આવે છે

17 / 50

17. To get the Color Palet option we have to press_____________

કલર પેલેટ વિકલ્પ મેળવવા માટે કી ____________ દબાવવી પડશે.

18 / 50

18. We get "High Resolution" option from _____ dialog box.

_____ ડાયલોગ બોક્સમાંથી "હાઇ રિઝોલ્યુશન" વિકલ્પ મળે છે.

19 / 50

19. We can see Left/ Right margin when option is off.

જ્યારે વિકલ્પ બંધ હોય ત્યારે આપણે ડાબો/જમણો માર્જિન જોઈ શકીએ છીએ.

20 / 50

20. We get Autoflow option in ______ menu.

______ મેનુમાં ઑટોફ્લો વિકલ્પ મળે છે.

21 / 50

21. We can change the margin of an existing file, from _______ dialog box.

_______ ડાયલોગ બોક્સમાંથી હાલની ફાઈલના માર્જીનને બદલી શકીએ છીએ.

22 / 50

22. ___________ is the process of adjusting space between specific letter pairs in PageMaker.

___________ એ પેજમેકરમાં ચોક્કસ અક્ષર જોડી વચ્ચે જગ્યા ગોઠવવાની પ્રક્રિયા છે.

23 / 50

23. We can import graphics through _______________ option.

_____________ વિકલ્પ દ્વારા ગ્રાફિક્સ આયાત કરી શકીએ છીએ.

24 / 50

24. In Excel two common wildcard characters that Excel recognizes are

Excel માં બે સામાન્ય વાઇલ્ડકાર્ડ અક્ષરો છે જેને Excel ઓળખે છે

25 / 50

25. Formulas in Excel start with______.

Excel માં ફોર્મ્યુલા ______ થી શરૂ થાય છે.

26 / 50

26. In Excel you can use the horizontal and vertical scroll bars to

Excel માં તમે આડી અને ઊભી સ્ક્રોલ બારનો ઉપયોગ કરી શકો છો

27 / 50

27. MS Excel stands for_____

MS Excel નો અર્થ છે _____

28 / 50

28. Which menu option can be used to split windows Into two?

વિન્ડોઝને બે ભાગમાં વિભાજીત કરવા માટે કયા મેનુ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકાય છે?

29 / 50

29. Which shortcut key is used in ‘Company Feature’s screen to use Accounting Features in Tally?

ટેલીમાં એકાઉન્ટિંગ ફીચર્સનો ઉપયોગ કરવા માટે 'કંપની ફીચર'ની સ્ક્રીનમાં કઈ શૉર્ટકટ કીનો ઉપયોગ થાય છે?

30 / 50

30. What is the utility of Tally Vault Password?

ટેલી વૉલ્ટ પાસવર્ડની ઉપયોગિતા શું છે?

31 / 50

31. Which option is used to print From 16A of TDS?

TDS ના 16A થી પ્રિન્ટ કરવા માટે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે?

32 / 50

32. If the Financial Year from is 1st April 2016 and the Books Beginning from 1st January 2017 then what will be the Closing Date?

જો નાણાકીય વર્ષ 1લી એપ્રિલ 2016 છે અને પુસ્તકો 1લી જાન્યુઆરી 2017 થી શરૂ થાય છે, તો તેની અંતિમ તારીખ શું હશે?

 

33 / 50

33. Where do we record cash sales in tally

અમે ટેલીમાં રોકડ વેચાણ ક્યાં રેકોર્ડ કરીએ છીએ

34 / 50

34. Salary Account comes under which head

પગાર ખાતું કયા હેડ હેઠળ આવે છે

35 / 50

35. To see any report in detailed way, press

કોઈપણ અહેવાલ વિગતવાર રીતે જોવા માટે, દબાવો

36 / 50

36. Which Shortcut key is pressed to create a new company in Tally?

ટેલીમાં નવી કંપની બનાવવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી દબાવવામાં આવે છે?

37 / 50

37. Default invoice mode is on for Sales or Purchase entry. Which key should be pressed for entry of sales or Purchase as a voucher?

વેચાણ અથવા ખરીદી એન્ટ્રી માટે ડિફૉલ્ટ ઇન્વૉઇસ મોડ ચાલુ છે. વાઉચર તરીકે વેચાણ અથવા ખરીદીની એન્ટ્રી માટે કઈ કી દબાવવી જોઈએ?

38 / 50

38. Which option is used to copy company’s data into pen drive or CD?

કંપનીના ડેટાને પેન ડ્રાઇવ અથવા સીડીમાં કોપી કરવા માટે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે?

39 / 50

39. How many options related to Company Features are there in F11: Features in Tally?

F11 માં કંપની ફીચર્સ સંબંધિત કેટલા વિકલ્પો છે

40 / 50

40. To use Dr/Cr instead of To/By during Voucher entry or vice versa, Press

વાઉચર એન્ટ્રી દરમિયાન To/By ને બદલે Dr/Cr નો ઉપયોગ કરવા અથવા તેનાથી વિપરીત કરવા _____ કી દબાવો

41 / 50

41. Find out which is not a Default Ledger in Tally.

Tally માં ડિફોલ્ટ લેજર નથી તે શોધો.

42 / 50

42. For reconciliation of Bank press

બેંક પ્રેસના સમાધાન માટે

43 / 50

43. “Ctrl + PageUp” is used to

"Ctrl + PageUp" નો ઉપયોગ થાય છે

44 / 50

44. Which key should be pressed to start a new paragraph in MS-Word?

MS-Word માં નવો ફકરો શરૂ કરવા માટે કઈ કી દબાવવી જોઈએ?

45 / 50

45. Small squares, called_____, on the selection rectangle that surrounds a graphic can be used to change the dimensions of the graphic.

ગ્રાફિકની આસપાસના પસંદગીના લંબચોરસ પર _____ નામના નાના ચોરસનો ઉપયોગ ગ્રાફિકના પરિમાણોને બદલવા માટે થઈ શકે છે.

46 / 50

46. Graphics for word processor

વર્ડ પ્રોસેસર માટે ગ્રાફિક્સ

47 / 50

47. “Ctrl + Down Arrow” is used to

"Ctrl + Down Arrow" નો ઉપયોગ થાય છે

48 / 50

48. Which of the following is not essential component to perform a mail merge operation?

મેઇલ મર્જ ઓપરેશન કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો આવશ્યક ઘટક નથી?

49 / 50

49. Which of the following are word processing software?

નીચેનામાંથી કયું વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેર છે?

50 / 50

50. In Word 2007 the Zoom is placed on

વર્ડ 2007 માં ઝૂમ જગ્યા એ આવેલુ છે.

Your score is

The average score is 26%

0%