CTTC Exam

0

CTTC

1 / 50

1. Coral Draw was developed by

કોરલડ્રો દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી

2 / 50

2. We can rotate guides in CorelDRAW.

CorelDRAW માં માર્ગદર્શિકાઓ ફેરવી શકીએ છીએ.

3 / 50

3. Corel draw graphic suite was originally developed for____.

Coreldraw ગ્રાફિક્સ સ્યુટ મૂળરૂપે ____ માટે વિકસાવવામાં આવ્યો હતો.

4 / 50

4. Shortcut key for Extrude roll-up is Ctrl + E.

એક્સટ્રુડ રોલ-અપ માટેની શોર્ટકટ કી Ctrl + E છે.

5 / 50

5. The ruler bar is used to____.

શાસક બારનો ઉપયોગ____ માટે થાય છે.

6 / 50

6. Which area in an excel window allows entering values and formulas

એક્સેલ વિન્ડોમાં કયો વિસ્તાર મૂલ્યો અને સૂત્રો દાખલ કરવાની મંજૂરી આપે છે

7 / 50

7. Which option allows you to Bold all the negative values within the selected cell range:

કયો વિકલ્પ તમને પસંદ કરેલ સેલ શ્રેણીમાં તમામ નકારાત્મક મૂલ્યોને બોલ્ડ કરવાની મંજૂરી આપે છે:

8 / 50

8. Which of the following format you can decide to apply or not in AutoFormat dialog box?

ઓટોફોર્મેટ ડાયલોગ બોક્સમાં તમે નીચેનામાંથી કયું ફોર્મેટ લાગુ કરવું કે નહીં તે નક્કી કરી શકો છો?

9 / 50

9. In Excel got functions? No? You need the insert function dialog box. How do you get it?

એક્સેલમાં ફંક્શન મળ્યું? ના? તમારે ઇન્સર્ટ ફંક્શન ડાયલોગ બોક્સની જરૂર છે. તમે તેને કેવી રીતે મેળવશો?

10 / 50

10. What term describes a background that appears as a grainy, non smooth surface

કયો શબ્દ પૃષ્ઠભૂમિનું વર્ણન કરે છે જે દાણાદાર, બિન-સરળ સપાટી તરીકે દેખાય છે

11 / 50

11. In Microsoft Excel spreadsheet, Cells are labelled as____.

માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ સ્પ્રેડશીટમાં, કોષોને ____ તરીકે લેબલ કરવામાં આવે છે.

12 / 50

12. What is the shortcut key to insert a new comment in a cell?

કોષમાં નવી ટિપ્પણી દાખલ કરવા માટે શોર્ટકટ કી શું છે?

13 / 50

13. “Ctrl + Left Arrow” is used to

"Ctrl + લેફ્ટ એરો" નો ઉપયોગ થાય છે

14 / 50

14. What is the shortcut key to display filed codes?

ફીલ્ડ કોડ દર્શાવવા માટેની શોર્ટકટ કી શું છે?

15 / 50

15. Which of the following are word processing software?

નીચેનામાંથી કયું વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેર છે?

16 / 50

16. Which menu in MSWord can be used to change character size and typeface?

અક્ષરનું કદ અને ટાઇપફેસ બદલવા માટે MSWord માં કયા મેનુનો ઉપયોગ કરી શકાય છે?

17 / 50

17. Which of these toolbars allows changing of Fonts and their sizes?

આમાંથી કયો ટૂલબાર ફોન્ટ્સ અને તેમના કદ બદલવાની મંજૂરી આપે છે?

18 / 50

18. It is possible to ______ a data source before performing a merge.

મર્જ કરતા પહેલા ડેટા સ્ત્રોતને ______ કરવું શક્ય છે.

19 / 50

19. “Ctrl + Home” is used to

"Ctrl + Home" નો ઉપયોગ થાય છે

20 / 50

20. In Microsoft Word shortcut CTRL while dragging an item

માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડ શોર્ટકટ CTRL માં જ્યારે કોઈ વસ્તુને ખેંચો

21 / 50

21. A ____ is a collection of predefined design elements and color schemes.

એ ____ એ પૂર્વવ્યાખ્યાયિત ડિઝાઇન તત્વો અને રંગ યોજનાઓનો સંગ્રહ છે.

22 / 50

22. In Word 2007 the Zoom is placed on

વર્ડ 2007 માં ઝૂમ જગ્યા એ આવેલુ છે.

23 / 50

23. For reconciliation of Bank press

બેંક પ્રેસના સમાધાન માટે

24 / 50

24. Find out which is not a Default Ledger in Tally.

Tally માં ડિફોલ્ટ લેજર નથી તે શોધો.

25 / 50

25. Salary Account comes under which head

પગાર ખાતું કયા હેડ હેઠળ આવે છે

26 / 50

26. How many types of Measurement Units we can create in Tally?

ટેલીમાં આપણે કેટલા પ્રકારના માપન એકમો બનાવી શકીએ?

27 / 50

27. Which voucher type is used to transfer amount from one bank to another?

એક બેંકમાંથી બીજી બેંકમાં રકમ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કયા વાઉચરનો ઉપયોગ થાય છે?

28 / 50

28. Which of the following is the predefined stock category in tally?

નીચેનામાંથી કયો ટેલીમાં પૂર્વવ્યાખ્યાયિત સ્ટોક કેટેગરી છે?

29 / 50

29. Which of the following is used for voucher entry?

વાઉચર એન્ટ્રી માટે નીચેનામાંથી કયો ઉપયોગ થાય છે?

30 / 50

30. Which key is pressed to go to Gateway of Tally from company Info. Menu?

કંપનીની માહિતીમાંથી ગેટવે ઓફ ટેલી પર જવા માટે કઈ કી દબાવવામાં આવે છે.?

31 / 50

31. How many groups are pre-defined in Tally?

Tally માં કેટલા જૂથો પૂર્વ નિર્ધારિત છે?

32 / 50

32. Tally package is developed by

દ્વારા ટેલી પેકેજ વિકસાવવામાં આવ્યું છે

33 / 50

33. Where do we record cash sales in tally

અમે ટેલીમાં રોકડ વેચાણ ક્યાં રેકોર્ડ કરીએ છીએ

34 / 50

34. Which key should you keep pressed for drawing a straight line easily?

સીધી રેખા સરળતાથી દોરવા માટે તમારે કઈ કી દબાવવી જોઈએ?

35 / 50

35. Which is the first Text Highlighted color in WordPad?

વર્ડપેડમાં પ્રથમ ટેક્સ્ટ હાઇલાઇટ કરેલ રંગ કયો છે?

36 / 50

36. The Keyboard shortcut for Force Justify is ____.

ફોર્સ જસ્ટિફાઈ માટે કીબોર્ડ શોર્ટકટ ____ છે.

37 / 50

37. We get Autoflow option in ______ menu.

______ મેનુમાં ઑટોફ્લો વિકલ્પ મળે છે.

38 / 50

38. The shortcut key of show pasteboard is ___ in Page Maker.

પેજ મેકરમાં શો પેસ્ટબોર્ડની શોર્ટકટ કી ___ છે.

39 / 50

39. The Cropping tool is used to trim any ________ graphics.

ક્રોપિંગ ટૂલનો ઉપયોગ કોઈપણ ________ ગ્રાફિક્સને ટ્રિમ કરવા માટે થાય છે.

40 / 50

40. Minimum Font size is _______________

લઘુત્તમ ફોન્ટ માપ _______________ છે

41 / 50

41. To get set by set print out in PageMaker we use

PageMaker માં સેટ પ્રિન્ટ આઉટ દ્વારા સેટ મેળવવા માટે ______ઉપયોગ કરીએ છીએ

42 / 50

42. The shortcut key to select the arrow pointer tool is ____.

એરો પોઇન્ટર ટૂલ પસંદ કરવા માટેની શોર્ટકટ કી ____ છે.

43 / 50

43. Which is not the valid edition of MS PowerPoint?

MS PowerPoint ની માન્ય આવૃત્તિ કઈ નથી?

44 / 50

44. Press ____ to delete one word to the right.

જમણી બાજુનો એક શબ્દ કાઢી નાખવા માટે ____ દબાવો.

45 / 50

45. Which type of view is not present in MS PowerPoint?

MS પાવરપોઈન્ટમાં કયા પ્રકારનું દૃશ્ય નથી?

46 / 50

46. Fifth generation computers are based on

પાંચમી પેઢીના કમ્પ્યુટર્સ પર આધારિત છે

47 / 50

47. Which among following is not a browser?

નીચેનામાંથીકયુંબ્રાઉઝરનથી?

48 / 50

48. Second generation computers are made of

સેકન્ડ જનરેશન કોમ્પ્યુટર બને છે

49 / 50

49. Which function key is used to check spelling?

જોડણીતપાસવામાટેકઈફંક્શનકીનોઉપયોગથાયછે?

50 / 50

50. In how many generations a computer can be classified

કમ્પ્યુટરને કેટલી પેઢીઓમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે

Your score is

The average score is 0%

0%