0%

કીબોર્ડમાં કુલ કેટલી ફંકશન કી હોય છે?

Correct! Wrong!

નોટપેડમાં ડેટ એન્ડં ટાઇમ કમાન્ડમ કયા મેનુમાં આવેલા છે.

Correct! Wrong!

સી.એ.ડી. નું આખુ નામ શું છે?

Correct! Wrong!

પી.સી. નું આખુ નામ શું છે?

Correct! Wrong!

સી. પી.યુ. નું આખુ નામ શું છે?

Correct! Wrong!

માઉસ એ કયુ ડીવાઇસ છે

Correct! Wrong!

પ્રીન્ટીર એ કયુ ડીવાઇસ છે

Correct! Wrong!

પેન ડ્રાઇવ એ કયુ ડીવાઇસ છે

Correct! Wrong!

સીપીયુ એ કયુ ડીવાઇસ છે

Correct! Wrong!

૧૦૨૪ કે. બી. એટલે કેટલા એમ.બી.

Correct! Wrong!

આમાથી કયુ ઇનપુટ ડીવાઇસ છે

Correct! Wrong!

ફાઇલની સાઇઝ ...... માં માપવામાં આવે છે?

Correct! Wrong!

........ એ વોલેટાઇલ મેમરી છે?

Correct! Wrong!

ગણતરી માટે સૌ પ્રથમ યંત્ર ........... છે.

Correct! Wrong!

પર્સનલ કોમ્યુ્પ્ ટર એ ......... પ્રકારનું કોમ્પ્યુરટર છે.

Correct! Wrong!

એપ્લીકેશન બંધ કરવા ......... શોર્ટકટ કી છે.

Correct! Wrong!

સ્ટા ર્ટ મેનુ ખોલવા .......... કી છે.

Correct! Wrong!

એપ્લીાકેશન માં સૌથી ઉપર કયુ બાર હોય છે.

Correct! Wrong!

ડેસ્કોટોપ સ્ક્રીસન પર રહેલા ચીત્રો .......... દર્શાવે છે.

Correct! Wrong!

વિન્ડો ઝ ના તમામ સીસ્ટમ સેટીંગ નો સંગ્રહ .......... માં થાય છે.

Correct! Wrong!

વર્ડ ના ડોકયુમેન્ટગ માં લેઆઉટ સેટ કરવા માટે ....... બાર નો ઉપોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

વર્ડ માં પેઇજ સેટઅપ નો ઉપયોગ ................ માટે થાય છે.

Correct! Wrong!

વર્ડ માં ડોકયુમેન્ટટ માં પેજ રેફરન્સં ટક્સટ ............ માં દેખાય છે.

Correct! Wrong!

વર્ડ માં ફોન્ટ સાઇઝ વધારવા .............. સોર્ટકટ કી છે?

Correct! Wrong!

વર્ડ માં ફોન્ટ. સાઇઝ ઘટાડવા .............. સોર્ટકટ કી છે?

Correct! Wrong!

વર્ડ માં ડોકયુમેન્ટને ન્યુસ પેપર સ્ટાઈલ કોલમ પ્રમાણે સેટ કરવા કયુ ઓપ્સન છે.

Correct! Wrong!

વર્ડ માં........ ઓપ્સનની મદદથી ડોકયુમેન્ટમાં થતી રેગ્યુલર સ્પેલીંગ મીસ્ટેકનું કનેકશન ઓટોમેટીક કરાવી શકાય છે.

Correct! Wrong!

વર્ડમાં એક સાથે બે કે તેથી વધુ ફાઈલ ઓપન કરી શકાય છે. જેને ....... ની ફેસેલીટી કહેવાય છે.

Correct! Wrong!

વર્ડ માં વારંવાર લખવામાં આવતા ટેકસ્ટને સોર્ટ નામ આપી જરૂરીયાત મુજબ ઉપયોગ કરવા ..... ઓપ્સન છે.

Correct! Wrong!

ડોકયુમેન્ટને એનક્રાઈપ્ટ કરવા ઓફીસ બટનમાં ......... ઓપ્સન છે.

Correct! Wrong!

ડીઝીટલ ઈન્ફોરમેશન જેવીકે ડોકયુમેન્ટ, ઈમેઈલ વગેરેને કોમ્પ્યુટર કીપ્ટોગ્રાફી ના ઉપયોગ દ્વારા ઓથન્ટીકેટ કરવા ........... નો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

ડોકયુમેન્ટને ડીસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે .........ઓપ્સનનો ઉપયોગ થાય છે.

Correct! Wrong!

ડોકયુમેન્ટને ઈન્ટરનેટ દ્વારા ઈમેઈલ અથવા ફેકસ કરવા ........ ઓપ્સન છે.

Correct! Wrong!

એકસલની સીટને સ્પ્રેડશીટ અથવા .......... કહે છે.

Correct! Wrong!

એકસલમાં ફાઈલને ............. કહે છે.

Correct! Wrong!

ટેક્ષાસ્ટને કેપીટલ કરવા ............. ફંકશન છે.

Correct! Wrong!

ટેકસ્ટને સ્મોલ કરવા .......... ફંકશન છે.

Correct! Wrong!

ઘાત શોધવા માટે .............. ફંકશન છે.

Correct! Wrong!

ફેકટોરીયલ શોધવા માટે ............. ફંકશન છે.

Correct! Wrong!

ન્યુ કમેન્ટ માટે સોર્ટકટ કી ............... છે.

Correct! Wrong!

પાવર પોઈન્ટ માં ફાઈલ ને ................ કહે છે.

Correct! Wrong!

કલોસ માટે સોર્ટકટ કી ............. છે.

Correct! Wrong!

હોમ ટેબ પર જવા માટે સોર્ટકટ કી ........ છે.

Correct! Wrong!

પેસ્ટ સ્પેસીયલ માટે સોર્ટકટ કી ......... છે.

Correct! Wrong!

ડુપ્લીકેટ માટે સોર્ટકટ કી ........... છે.

Correct! Wrong!

કટ માટે સોર્ટકટ કી ........... છે.

Correct! Wrong!

લેફટ અલાઈનમેન્ટ માટે .......... સોર્ટકટ કી છે.

Correct! Wrong!

સેન્ટર અલાઈનમેન્ટ માટે .......... સોર્ટકટ કી છે.

Correct! Wrong!

રાઈટ અલાઈનમેન્ટ માટે .......... સોર્ટકટ કી છે.

Correct! Wrong!

પ્રેઝન્ટેશન ની સીડી બનાવવા ........... ઓપ્સન છે.

Correct! Wrong!

CCC Exam
Send Your Result on

Share your Results: